Formularz zamównienia ksi??ki
Gmina Teresin - moje Westerplatte

Fragmenty ksi??ki S?owo wst?pne

Rozdzia? 1. Kim jestem?

Rozdzia? 2. Na barykady

Rozdzia? 3.
?Jak hartowa?a si? stal?


Rozdzia? 4. Referendum

Rozdzia? 5. Teresin? A to Polska w?a?nie?

Rozdzia? 6. ?Sk?d mi si? wzi??a ta ?mia?o??, aby obstawa? przy tym, ?e mam by? wójtem??

Rozdzia? 7. ?Oto syn twój, oto matka twoja?

Rozdzia? 8.
Nowa rzeczywisto??


Rozdzia? 9. Dobry pocz?tek, ?komisja specjalna? i pierwsze trudno?ci

Rozdzia? 10. ?Szcz??cie i spokój daj tej ziemi, Pani?

Rozdzia? 11.
Konwent obywatelski


Rozdzia? 12. ?Sprawa Olewnika to drobnostka w porównaniu z tym, co wydarzy?o si? Teresinie?

Rozdzia? 13. ?Bo sfora psów mnie opada, osacza mnie zgraja z?oczy?ców?

Rozdzia? 14.
Bicie g?ow? w mur


Rozdzia? 15. Szko?a podstawowa ? afera afer gminy Teresin

Rozdzia? 16. ?Mój przyjacielu, by?e? mi naprawd? bliski?

Rozdzia? 17. Matka chrzestna teresi?skiej grupy niezale?nej i ?ociekaj?cy krwi? nacjonali?ci?

Rozdzia? 18. List otwarty

Rozdzia? 19. Gmina Teresin ? nasze Westerplatte

Rozdzia? 20.
P.S. Poradnik samorz?dowy


Szymon Zió?kowski

Tekst alternatywnySzymon Zió?kowski (ur.1966), wójt gminy Teresin wybrany w pierwszych bezpo?rednich wyborach 2002 r. Po dwóch latach pe?nienia funkcji zosta? pozbawiony mandatu w wyniku orzeczenia wobec niego wyroku karnego za ?pomówienie? swego poprzednika na podstawie przepisu prawa, który wkrótce przesta? obowi?zywa?. Od chwili zaanga?owania si? w ?ycie spo?eczne i publiczne gminy Teresin w zwi?zku z organizacj? w 2001 r. gminnego referendum, dotycz?cego zakazu budowy komercyjnego wysypiska ?mieci, tropi? i demaskowa? absurdy, niekompetencj? oraz mechanizmy nadu?ywania w?adzy w samorz?dzie i wymiarze sprawiedliwo?ci. W dyskusyjnych procesach skazywany by? na kary pozbawienia wolno?ci, nieudolnie i bez konsekwencji pozbawiano go praw publicznych (wyborczych). Mimo szykan, pomówie? i fa?szywych oskar?e? nieustannie d??y do prawdy o ludziach, gminie Teresin i naszej, polskiej, rzeczywisto?ci.

Ksi??k? ?Gmina Teresin ? moje Westerplatte, poradnik samorz?dowy? napisa?em patrz?c wstecz, jako osoba broni?ca swych przekona? i warto?ci na których opar?em swoje ?ycie, bez których ludziom takim jak ja trudno jest ?y? w pe?ni, bez których czujemy si? odzierani z naszej wolno?ci. Pragn??em aby dzie?o, praca, po?wi?cenie wnoszone wraz z innymi mieszka?cami w ?ycie naszej spo?eczno?ci nie zosta?o zapomniane, podeptane i zdeformowane dlatego tylko, ?e mieli?my zbyt ma?o si?y aby przeciwstawi? si? instytucjom kontroli ?ycia publicznego. Pragn??em da? ?wiadectwo i opisa? mechanizmy wed?ug których instytucje te funkcjonuj?, jakim presjom s? poddawane, komu w rzeczywisto?ci s?u?? i jaki wp?yw wywieraj? na ?ycie publiczne. Czy w?asno?ci? ich jest jeszcze s?u?ba publiczna, czy te? dryfuj? w stron? zorganizowanych grup s?u??cych zaspokajaniu interesów tych co posiadaj? w?adze i pieni?dze?

Praca i Uczciwo??

Kolejne przes?anie tej ksi??ki, na które wskazuje tak?e w s?owie wst?pnym pan pose? na sejm RP Marek Opio?a to PRAWDA. Bez niej nie sposób budowa? trwa?ych warto?ci wspieraj?cych ?ycie publiczne i pozytywne relacje pomi?dzy lud?mi. To podstawowy warunek do tego, aby nasz ?wiat nie by? zaw?aszczany przez nielicznych kosztem ludzi , przez których nieliczni zostali wybrani lub ustanowieni jako ich reprezentanci. Chcia?em , aby ksi??ka ta pokazywa?a ile kosztuje prawda tych co o ni? zabiegaj? i tych , co za wszelk? cen? chc? j? ukry?? Czy warto tak post?powa? i co b?dzie gdy z prawdy i jej obrony zrezygnujemy? Chcia?em pokaza? jakim presjom medialnym i ?rodowiskowym (finansowym, biznesowym, bytowym, towarzyskim, etc.) jeste?my poddawani? Czy nasze codzienne wybory to jeszcze najwi?ksze osi?gni?cie zwane demokracj?, czy te? odarty ze wszelkiej godno?ci bolszewizm ? wspó?czesny bolszewizm?

To w ko?cu ksi??ka o gminie Teresin i ?yj?cych tu ludziach. Miejscu szczególnym, gdzie najnowsza historia ostatniego stulecia pozostawia olbrzymi? spu?cizn? odnosz?c? si? do godno?ci i warto?ci w ?yciu cz?owieka, a po?o?enie pozornie skazuje gmin? Teresin na sukces. Co czynimy z tym miejscem na Ziemi my, jego mieszka?cy? Czy wykorzystujemy te szanse i spe?niamy swój obowi?zek? Ta Ksi??ka to szansa dla wszystkich jej bohaterów. Tych pozytywnych i negatywnych, a tak?e tych co jeszcze stoj? z boku zamkni?ci i odizolowani w ?wiecie swych czterech ?cian. Wcze?niej czy pó?niej problem ten dotknie tak?e ich.

??Jestem przekonany, ?e poprzez przyk?ad Teresina ods?aniam prawd? o ?yciu samorz?dowym wielu, je?li nie wi?kszo?ci, gmin, miast czy powiatów. Rozmiary, jakich patologia chciwo?ci i k?amstwa nabra?a w tym miejscu, oraz do?wiadczenia tych, którzy stawili opór, pokazuj?, ?e problem wykracza daleko poza lokaln? spo?eczno??, uderza w podstawy pa?stwa oraz ukazuje braki i nieskuteczno?? narz?dzi, w jakie nasze pa?stwo jest wyposa?one, ods?ania realne zagro?enia polegaj?ce na zaw?aszczaniu przestrzeni publicznej przez jednych kosztem drugich, na tworzeniu si? lokalnych sitw i zorganizowanych grup, gdzie si?a argumentów zast?powana jest argumentem si?y wspartym pieni?dzmi, k?amstwem i strachem.??Copyright © 2010 Szymon Zió?kowski - ?Gmina Teresin - moje Westerplatte. Poradnik samorz?dowy.?

Szymon Zió?kowski                 Gmina Teresin                  Opinie o ksi??ce                Promocja ksi??ki               Dokumenty                 Blog               Kontakt z Autorem              

Oficjalny serwis Szymona Zió?kowskiego, by?ego wójta Gminy Teresin, wybranego w pierwszych bezpo?rednich wyborach w 2002r.
Autora ksi??ki ?Gmina Teresin - moje Westerplatte. Poradnik samorz?dowy?.